Marktordening

Omschrijving

Het risico dat de politiek kiest voor opsplitsing van de HRN-concessie, openbare aanbesteding van (delen van) de HRN-concessie of afsplitsing van NS Stations waardoor de performance naar de reiziger onder druk komt te staan en bedrijfsactiviteiten van NS (ten dele) wegvallen.

Toelichting

In het regeerakkoord zijn enkele voornemens geuit met betrekking tot de ordening op het spoor die NS zouden kunnen raken. Dit heeft onder andere betrekking op onzekerheid over de marktordening op het spoor na afloop van de huidige HRN-concessie en het eigendom en exploitatie van NS-stations vanaf 2025. Beide thema’s zullen nadrukkelijk onderwerp zijn van de midterm review. Tevens is in het regeerakkoord opgenomen dat de HSL-Zuid aanbesteed wordt als NS de afgesproken prestatienorm een derde keer op rij niet haalt, is het voornemen geuit om drie regionale lijnen uit het hoofdrailnet te decentraliseren en aan te besteden en omvorming van ProRail tot ZBO.

Maatregelen

Binnen NS lopen diverse verbeterprogramma’s. De effecten van deze programma’s moeten er voor zorgen dat onze performance dusdanig goed is, dat de kans op onderhandse gunning van de HRN-concessie wordt vergroot. Ook is er een team samengesteld om het aanbod van NS voor de reiziger samen te stellen voor na 2024.

Trend beheersing

Het risico blijft onverminderd groot, waarbij NS alles doet om een goede performance te blijven realiseren.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet volledig aan bij het gewenste risicoprofiel.