GRI-tabel

GRI Content Index NS – Standards Core

GRI code

Referentie

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren

1. Organisatie profiel

102-1

Naam van de organisatie

 

Nederlandse Spoorwegen N.V.

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

De NS biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Postbus 2025 3500 HA Utrecht

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van NS
Corporate governance - Aandeelhouder
Dialoog met onze stakeholders

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kortProfiel van NS
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS
NS in Nederland en Europa
NS als werkgever

We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), per regio.
c. Totaal aantal werknemers naar type werk (voltijds en deeltijds), naar geslacht.
d. Of een belangrijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemers zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemer zijn.
e. Alle significante variaties in de cijfers
f. Een uitleg over hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief gemaakte veronderstellingen.

Reden voor niet rapporteren informatie:
We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Duurzaam inkopen
Waarde creëren voor de samenleving (in het waardecreatiemodel)

NS besteedt per jaar voor ongeveer 1 miljard aan diensten en leveringen van derden, waarvan meer dan de helft aan treinen, infrastructuur, IT, bouw en energie.

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

2017 in een notendop
VoorwoordVerslag van de raad van bestuurNS als werkgeverAbellio

 

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Integriteit & compliance
Beheersing van risico's
Three lines of defenceWaarom een impactanalyse

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

 

Coalitie Anders Reizen
Mobiliteitsalliantie
Platform duurzaam OV en Spoor
SER Energieakkoord
Meerjarenafspraak 3
Nationale Klimaat Coalitie
Code verantwoord Marktgedrag
Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven
NEVI Handreiking verantwoord inkopen
Green Deal Afvalscheiding en reductie op stations en in treinen
Railsponsible

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club.

2. Strategie

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Bericht van de president-directeur

 

3. Ethiek en Integriteit

102-16


Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Corporate Governance code
Integriteit & Compliance
Gedragscode
Zorg voor privacy

 

4. Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance
Organisatie van duurzaamheid

 

5. Stakeholder betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Schema Stakeholderdialogen

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2017 onder een CAO.

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders
Reikwijdte en verslaggevingscriteria (Reikwijdte)

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders

 

6. Reporting practice

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Jaarrekening
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Materialiteitsmatrix 2017

 

102-50

Rapportageperiode

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

1 januari 2017 t/m 31 december 2017

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 

28-2-2017

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

nsg.jaarverslag@ns.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
GRI Content Index

Het assurance-rapport, de geselecteerde onderdelen en het oordeel en de conclusie vindt u via deze link.

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Corporate governance
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

2. Materiële onderwerpen die NS rapporteert volgens GRI

Integriteit (GRI 205: Anti-corruptie)

205

DMA

Onze materiële thema's
Strategie en materiële thema’s
Integriteit en compliance
Concernrisico's - Non compliance
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

205-1

Activiteiten welke geanalyseerd zijn op corruptie en procedures

Concernrisico's - Non compliance
Integriteit & compliance

Na analyse van alle activiteiten is er een beleidsstructuur (policy framework) ontwikkelt op 5 integriteitscategorieën, te noemen Communicatie en Gedrag, Belangenverstrengeling, Informatieveiligheid, Mededinging & eerlijke concurrentie en Fraude. Deze beleidsdocumenten zijn ontwikkelt voor alle medewerkers van NS. Alle mensen die bij NS komen werken worden gescreend om risico’s op ongewenst gedrag te mitigeren. Daarnaast worden werknemers die een nieuwe functie gaan vervullen met een integriteitsrisico (opnieuw) gescreend.

205-3

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

Integriteit & compliance

Er is niet bekend dat zich in 2017 gevallen van corruptie hebben voorgedaan. Dit geldt voor gevallen met betrekking tot de organisatie in zijn geheel, werknemers, en zakenpartners.

GRI 301: Milieu standaarden

Duurzaamheid (intern en extern) (GRI 301: Materialen)

301

DMA

Strategie en materiële thema’s
Organisatie van duurzaamheid
Veilig en duurzaam reizen- afval verminderen
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

Afval verminderen

Bij de lopende modernisering van de trein wordt 86% van de materialen hergebruikt. Jaarlijks worden 1000 OV fietsen gereviseerd, waarmee 70% van de materialen wordt hergebruikt. NS werkt eraan om inputmaterialen beter te kwantificeren (zowel virgin materialen als recyclaten).

301-2

Gebruikte gerecycleerde materialen

Afval verminderen

 

Duurzaamheid (intern en extern) (GRI 302: Energie)

302

DMA

Strategie en materiële thema’s
Organisatie van duurzaamheid
Veilig en duurzaam reizen- energie
Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Energie
Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

NS verbruikt de energiebronnen elektriciteit (1310GWh), diesel (6,7 mln liter), warmte (32TJ) en gas (6mln m3) voor de treinen, stations, werkplaatsen en kantoren. Omgerekend naar GWh is dit in totaal 1440GWh energie waarvan 1325GWh groene energie. NS verkoopt geen energie aan consumenten of derden.

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Energie
Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

302-3

Energie intensiteit

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

302-4

Energie die is bespaard door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

302-5

Reducties in energie-eisen/behoeften van producten en diensten

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Duurzaamheid (intern en extern) (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Strategie en materiële thema’s
Organisatie van duurzaamheid
Veilig en duurzaam reizen- energie
Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1), naar gewicht

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
www.ns.nl/mvoberekeningen: Beschrijving scope en berekeningswijze NS energieverbruik, CO2 uitstoot en afval in Nederland

Wij stoten in Nederland directe emissies uit bij het energieverbruik van onze dieseltreinen, gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen. Dit komt neer op 25,6 kiloton CO2. Een deel van ons gas kopen we groen in.

Als basisjaar hanteren we 2014, aangezien we vanaf toen zijn begonnen met het actief te sturen op het verminderen van onze CO2 uitstoot. De emissies waren toendertijd 77 kiloton. Voor gebruikte emissiefactoren zie www.co2emissiefactoren.nl

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2), naar gewicht.

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
www.ns.nl/mvoberekeningen: Beschrijving scope en berekeningswijze NS energieverbruik, CO2 uitstoot en afval in Nederland

Wij stoten in Nederland indirecte emissies uit bij het verbruik van warmte van onze gebouwen. Dit komt neer op 0,5 kiloton CO2. Voor het elektriciteitsverbruik van onze elektrische treinen en gebouwen gebruiken we 100% groene energie.

Als basisjaar hanteren we 2014, aangezien we vanaf toen zijn begonnen met het actief te sturen op het verminderen van onze CO2 uitstoot. De emissies waren toendertijd 487 kiloton. Zie ook www.ns.nl/mvoberekeningen. Voor gebruikte emissiefactoren zie www.co2emissiefactoren.nl

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3), naar gewicht

Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
www.ns.nl/mvoberekeningen: Beschrijving scope en berekeningswijze NS energieverbruik, CO2 uitstoot en afval in Nederland

In de impactberekening worden de emissies van voor- en natransport lopend, per fiets, auto en bus/tram/metro berekend. Daarnaast worden de CO2-emissies van energieproductie, infrastructuur, materieel, productie en het onderhoud van treinen meegenomen.

Als basisjaar hanteren we 2014, aangezien we vanaf toen zijn begonnen met het berekenen van onze impact op milieu en maatschappij. Zie ook www.ns.nl/mvoberekeningen.

305-4

Broeikasgas emissie intensiteit

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De totale CO2-uitstoot van reizen bij NS bedroeg over 2017 1,0 gram per reizigerskilometer. Broeikasgas emissie intensiteit per reizigerskilometer' is bepaald aan de hand van scope 1 en 2 CO2 emissies.

305-5

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlaging

Energie
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
www.ns.nl/mvoberekeningen: Beschrijving scope en berekeningswijze NS energieverbruik, CO2 uitstoot en afval in Nederland

Wij stoten in Nederland directe emissies (scope 1) uit bij het energieverbruik van onze dieseltreinen, gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen en indirecte emissies bij het warmteverbruik van onze gebouwen. Dit komt neer op 26 kiloton CO2. In 2014 was dit 563 kiloton CO2. Voor het elektriciteitsverbruik van onze elektrische treinen en gebouwen gebruiken we 100% groene energie en onze gebouwen gebruiken 25% groen gas.

Als basisjaar hanteren we 2014, aangezien we vanaf toen zijn begonnen met het actief sturen op het verminderen van onze CO2 uitstoot.

Duurzaamheid (intern en extern) (GRI 306: Afvalwater en afvalstoffen)

306

DMA

Strategie en materiële thema’s
Organisatie van duurzaamheid
Veilig en duurzaam reizen- afval verminderen
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

306-2

Afval naar type en verwijderingsmethode

Afval verminderen

Afval wordt gescheiden afgevoerd bij NS ten behoeve van recycling, een deel van het restafval wordt nagescheiden ten behoeve van recycling en de rest (58%) wordt verbrand met energieterugwinning.
We hebben circa 700 ton gevaarlijk afval (4%), waarvan 500 ton wordt gerecycled.

306-3

Significante lozingen

 

De NS heeft in haar organisatie een vorm van significante lozingen geidentificeerd, namelijk lozingen op het spoor van menselijke uitwerpselen door open toiletsystemen. Aangezien er geen sensoren aanwezig zijn in onze treinen is informatie over het volume niet beschikbaar. Wij beseffen ons dat deze lozingen een impact hebben op de omgeving, daarom werken wij aan het verminderen van lozingen op het spoor door open toiletsystemen te vervangen door gesloten toiletsystemen. Het doel is deze in 2030 voor 100% te hebben vervangen. In 2017 werd een percentage van 69% aan “schone” bakken bereikt (loost dus geen of gezuiverd water op de baan). Daarmee moeten we vanaf 2018 nog 31% vervangen.

Toegankelijkheid

103-1/2/3

DMA

Toegankelijkheid
Onze impact op milieu en maatschappij
Dialoog met onze stakeholders
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 1

Aantal stations met AVS (Assistentie Verlening Gehandicapten)

Toegankelijkheid

 

Betrouwbaarheid

103-1/2/3

DMA

2017 in een notendop
Onze strategie
Materialiteitsmatrix 2017
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Resultaten 2017Vooruitblik
Dialoog met onze stakeholders
Verslag van de raad van commissarissen

 

NS 2

Behalen doelen concessie KPI's

2017 in een notendop
Strategische thema's
Perfecte uitvoering
Resultaten 2017

 

Transparantie

103-1/2/3

DMA

Transparantie
Materialiteitsmatrix 2017
Corporate Governance Code
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

NS 3

Plek in de ranglijst van de Transparantiebenchmark

Transparantie

 

Reiziger op 1,2,3 / klanttevredenheid

103-1/2/3

DMA

Onze strategie
Klantbeleving optimaliseren
Perfecte uitvoering
Materialiteitsmatrix 2017
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 4

Algemeen klantoordeel binnenland HRN

Klanttevredenheid

 

Innovatie

103-1/2/3

DMA

Innovaties ontwikkelen
Vooruitblik - Innovaties
Materialiteitsmatrix 2017
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS rapporteert nog niet over de effectiviteit van haar innovatiebeleid. Deze informatie is nog niet beschikbaar en wordt in de komende jaren bekeken zodat we gerichter keuzen kunnen maken mbt innovaties.

NS 5

Innovatie

Innovaties ontwikkelenInnovaties

 

Voorzieningen op stations

103-1/2/3

DMA

Onze strategie
Stations van wereldklasse
Iconen van de stad
Materialiteitsmatrix 2017
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 6

Percentage dat een 7 of meer geeft als klantoordeel voor stations

Beleving van stations verbeterd
Stations van wereldklasse

 

Samenwerking (intern en extern)

103-1/2/3

DMA

Koppeling van strategie en doelstellingen
Governance
Samenwerking met partners in het OV
Organisatieverbeteringen
Mobiliteitsalliantie
Vooruitblik op de concernrisico’s in de toekomst
NS als werkgever in Nederland
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 7

Eigen indicator

 

Er is nog geen eigen indicator opgesteld voor het materieel thema 'Samenwerking (intern en extern)' aangezien dit het eerste jaar is dat we over dit onderwerp rapporteren. In 2018 wordt nader bepaald hoe hierop gestuurd gaat worden.

Drempelloos reizen van deur tot deur

103-1/2/3

DMA

Onze strategie
Perfecte uitvoering
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 8

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

Onze prestaties op het hoofdrailnet

 

Punctualiteit

103-1/2/3

DMA

Onze Strategie
Aantrekkelijk fysiek aanbod
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

NS 9

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten

Onze prestaties op het hoofdrailnet

 

NS 10

Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten

Onze prestaties op het hoofdrailnet

 

NS 11

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Onze prestaties op het hoofdrailnet

 

NS 12

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid (voor zover toerekenbaar aan NS)

Op tijd reizen op de HSL-Zuid