Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

3.845

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

3.272

3.150

2.844

Vastgoedobjecten

170

197

194

196

169

314

315

309

317

319

Immateriële vaste activa

357

257

225

174

125

117

76

64

157

149

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

26

39

183

185

197

14

14

14

40

33

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

158

267

340

226

205

176

150

146

305

274

Uitgestelde belastingvorderingen

259

229

278

295

385

346

392

407

438

455

Totaal vaste activa

4.815

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

4.212

4.407

4.074

           

Voorraden

161

139

138

119

109

134

80

95

132

133

Overige beleggingen

-

-

270

223

231

279

362

209

150

1.454

Debiteuren en overige vorderingen

648

724

659

499

545

509

680

892

1.245

1.377

Te vorderen winstbelasting

24

4

32

32

30

11

14

-

34

154

Geldmiddelen en kasequivalenten

565

709

671

775

759

948

534

386

546

571

Activa aangehouden voor verkoop

-

140

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

1.398

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

1.582

2.107

3.689

Totaal activa

6.213

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

           

Eigen vermogen en verplichtingen

          

Eigen vermogen

3.477

3.511

3.309

3.216

3.044

3.168

2.977

2.831

2.871

4.249

Aan komende jaren toe te rekenen baten

314

328

263

112

122

134

170

213

229

238

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

551

293

440

867

730

577

180

315

785

839

Personeelsbeloningen

30

31

30

33

33

35

31

34

34

34

Voorzieningen

114

100

155

140

182

277

349

175

233

162

Overlopende posten

21

36

55

1

23

39

239

103

29

8

Uitgestelde belastingverplichtingen

59

160

168

169

158

153

136

103

88

66

Totaal langlopende verplichtingen

1.089

948

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

943

1.398

1.347

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

-

-

18

42

Leningen en overige financiële verplichtingen

201

77

488

60

57

48

365

387

292

244

Verschuldigde winstbelasting

26

7

22

8

8

12

17

7

-

1

Crediteuren en overige schulden

1.125

1.023

1.060

868

1.003

1.248

784

794

1.210

1.226

Vooruitontvangen baten

246

641

260

372

314

387

754

751

707

639

Voorzieningen

49

37

36

35

196

175

48

81

18

15

Passiva aangehouden voor verkoop

-

115

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

1.647

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

2.020

2.245

2.167

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.213

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

           

in miljoenen euro's

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

5.121

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

3.520

3.271

4.253

Bedrijfslasten

5.107

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

3.286

3.121

3.925

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

18

142

70

40

47

-

-

-

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

32

270

167

321

-70

354

272

234

150

328

Nettofinancieringsresultaat

-5

-9

-23

-35

-26

-25

-12

-22

4

67

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

1

1

1

-

4

Resultaat voor winstbelastingen

27

261

144

286

-96

330

261

213

154

399

Winstbelasting

-2

-49

-26

-106

53

-67

-50

-53

-37

-118

Resultaat over de verslagperiode

25

212

118

180

-43

263

211

160

117

281