Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Stand per 1 januari

3.511

3.309

Resultaataandeel

24

212

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

-79

-41

Overige mutaties

20

31

Stand per 31 december

3.476

3.511

Eigen vermogen

Overige reserves

(in miljoenen euro's)

Reserve omrekenings-verschillen

Afdekkings- reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Herwaarderings- reserve deelnemingen

Algemene reserve

Totaal overige reserves

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

Stand per 1 januari 2016

8

-43

-

17

27

2.049

2.058

121

         

Mutaties herwaarderingsreserves

-19

36

-

12

3

 

32

 

Uitgekeerd dividend

     

-41

-41

 

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

118

118

 

Overige mutaties

     

-47

-47

46

 

-19

36

-

12

3

30

62

46

         

Stand per 31 december 2016

-11

-7

-

29

30

2.079

2.120

167

         

Mutaties herwaarderingsreserves

-3

3

-

19

2

 

21

 

Uitgekeerd dividend

     

-79

-79

 

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

212

212

 

Overige mutaties

    

40

-96

-56

55

 

-3

3

-

19

42

37

98

55

         

Stand per 31 december 2017

-14

-4

-

48

72

2.116

2.218

222

De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor niet uitkeerbaar gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 31, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 32.

Utrecht, 28 februari 2018

Raad van commissarissen

Raad van bestuur

De heer G.J.A. van de Aast
Voorzitter

De heer R.H.L.M. van Boxtel
President-directeur

Mevrouw M.E. van Lier Lels

De heer H.L.L. Groenewegen
Directeur Financiën

De heer J.J.M. Kremers

Mevrouw S.M. Zijderveld
Directeur Risicobeheersing

De heer P. Rosenmöller

Mevrouw M.E.F. Rintel
Directeur Operatie

Mevrouw J.L. Stuijt

De heer T.B. Smit
Directeur Commercie & Ontwikkeling

De heer W.J. van der Feltz