Onze materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van de belangen van onze stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. NS organiseert minimaal eens per twee jaar een centrale dialoog met alle groepen stakeholders over onze maatschappelijke rol en de voor hen belangrijke thema’s waarop onze organisatie impact heeft: de materiële thema’s. Op basis van die bijeenkomst en een tweejaarlijks onderzoek onder onze stakeholders stellen we de materialiteitsmatrix vast. Daarin staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders op dat moment het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en welke impact NS heeft op deze thema’s.

Materialiteitsmatrix 2017

NS heeft de materiële thema’s van 2017 beoordeeld op actualiteit en geldigheid ten opzichte van 2016. De positie van de thema’s is bevestigd door extra checks: tweejaarlijks onderzoek onder stakeholders (dit jaar voor de tweede keer), continue monitoring, een media- en internetanalyse en regulier stakeholderoverleg. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht. De matrix voor 2017 is vervolgens aan de raad van bestuur voorgelegd en vastgesteld.
Ten opzichte van vorig jaar zijn veel materiële thema’s dichter bij elkaar komen te liggen voor wat betreft het belang dat stakeholders er aan hechten. Dienstverleningsaspecten (voorzieningen op stations, reiziger op 1,2,3, drempelloos reizen van deur tot deur) worden qua belang iets lager ingeschaald door de stakeholders. Het thema samenwerking (intern en extern) is toegevoegd omdat stakeholders in het tweejaarlijkse onderzoek aangaven hierin verbetering te zien, maar het thema belangrijk blijven vinden. Meest materiële thema’s zijn de nummers 1 tot en met 11. Stakeholders schalen sociale veiligheid (12), risicomanagement (13), de financiële positie (14), de activiteiten in Europa (15) en NS als aantrekkelijke en zorgzame werkgever (16) lager in, maar oordelen daarin vergelijkbaar met vorige jaren.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen voor Nederlandse bedrijven en overheid tot 2030 hét kader voor duurzaamheidsinitiatieven. NS verwacht in 2030 op negen subdoelen binnen zes SDGs het verschil te kunnen maken.

Subdoelen

  • Duurzame mobiliteit voor iedereen: betaalbaar, veilig, toegankelijk; verminderen milieu-impact in steden (lucht)

  • Innovaties gericht op verduurzaming en modernisering van de mobiliteitssector; ontkoppelen groei en milieu-impact, fair en duurzaam inkoopbeleid

  • Klimaatverandering: meer hernieuwbaar, energiebesparing en minder materiaalgebruik voor onze eigen producten en diensten, invloed op beleid en richting derden nemen, adaptatie en bewustwording creëren.

  • Goede (‘decent’) werkgever: gelijkheid, diversiteit en inclusie, en jongerentewerkstelling

NS bepaalt in overleg met interne en externe stakeholders of dit de doelen zijn, of dat er meer focus nodig is. Voor en tijdens de centrale stakeholderdialoog zetten we de eerste stap: we vroegen of dit de juist gekozen doelen zijn en welke positie NS bij de geselecteerde doelen moet innemen. De meeste stakeholders herkennen zich in de gekozen (sub)doelen. In 2018 zet NS de dialoog rondom strategievorming voort en stellen we ook kpi’s en doelen vast. Eerder vastgestelde doelen voor 2020 ten aanzien van klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen en toegankelijkheid blijven voor de komende jaren richtingbepalend voor NS, waarbij ook in de keten wordt gestuurd.