Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van NS stegen met € 142 miljoen, van € 4.965 miljoen in 2016 naar € 5.107 miljoen in 2017, voornamelijk door hogere kosten van infraheffing en concessievergoeding (€ 69 miljoen) en hogere overige bedrijfslasten (€ 74 miljoen).

Bedrijfslasten

(in miljoenen euro’s)

2017

2016

 

%

%

Lonen en sociale lasten

1.841

37

1.813

37

Overige personeelskosten

69

1

75

2

Inhuur personeel

146

3

151

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

369

7

345

7

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

505

10

508

10

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-161

-3

-128

-3

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

475

9

481

10

Infraheffing en concessievergoeding

930

18

861

17

Overige bedrijfslasten

933

18

859

17

Totaal bedrijfslasten

5.107

100%

4.965

100%

Lonen en salarissen

De lonen en sociale lasten zijn gestegen met € 28 miljoen, van € 1.813 miljoen in 2016 naar € 1.841 miljoen in 2017.

Voor Nederland, gecorrigeerd voor de in 2017 gerealiseerde verkoop van Qbuzz, bedraagt de stijging 6,1%. Deze stijging is het gevolg van de cao-stijging van 2,0% per 1-1-2017 uit de cao 2015-2017 en 2,3 % vanuit het afgesloten cao-akkoord per 1-10-2017. Daarnaast hadden we te maken met een hogere premiestelling voor de pensioenen en sociale lasten en zijn opslagen voor onregelmatige diensten vanwege veranderde regelgeving ook over het vakantieloon opgenomen. De stijging in gemiddelde fte is 3,9 % naar 18.758 fte. De stijging is te zien bij de operationele functies (met name Veiligheid en Service).

In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de stijging van de lonen en salarissen geschoond voor koerseffecten 6%. Dit is het gevolg van de groei in concessies. Het gemiddeld aantal fte is met 2,3% gestegen naar 10.402 fte. Het koerseffect bedraag € 40 miljoen.

In Duitsland is de stijging in lonen en salarissen 24,2%, veroorzaakt door de start van de concessie Niederrhein-Netz in december 2016 en de consolidatie van Westfalenbahn per december 2017 (effect 300 aantal fte in december 2017). Het gemiddeld aantal fte is met 24% toegenomen tot 1.105 fte.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten inclusief bijzondere waardeverminderingen zijn met € 24 miljoen toegenomen, vooral door ingebruikname van materieel en een gemaakte correctie in de afschrijvingen vanuit het verleden.

Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing en concessievergoeding) is in totaal met € 69 miljoen toegenomen naar € 930 miljoen. De kosten in het Verenigd Koninkrijk bedragen € 443 miljoen (2016 € 389 miljoen) en in Duitsland € 106 miljoen (2016 € 89 miljoen).

Overige posten

De overige bedrijfslasten zijn in 2017 met € 74 miljoen toegenomen, vooral door de ACM-boete van € 41 miljoen en hogere kosten voor lease van treinmaterieel bij Abellio UK (€ 18 miljoen) en Abellio Duitsland (€ 12 miljoen) door groei binnen bestaande concessies en de start van nieuwe concessies.