Concernrisico’s

Als onderdeel van de planning- en controlcyclus heeft de raad van bestuur de belangrijkste concernrisico’s vastgesteld op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen. Hierbij is gekeken naar de relatie met het realiseren van de strategische doelstellingen en de materiële thema’s. De concernrisico’s komen hieronder uitgebreid aan bod, evenals de mutaties in het risicoprofiel ten opzichte van 2016. Voor de financiële risico’s verwijzen we naar het hoofdstuk Financieel risicobeheer in de jaarrekening.

Belangrijkste mutaties in risicoprofiel ten opzichte van 2016

Er zijn twee nieuwe risico’s toegevoegd: de invoering van ERTMS en wet- en regelgeving. Het risico dat bij de introductie van ERTMS een lagere operationele performance, of zelfs onacceptabele klanthinder ontstaat heeft mogelijk grote gevolgen voor de prestaties van NS. En door aanstaande grote wetswijzigingen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, is het risico toegenomen dat NS niet tijdig alle processen aangepast heeft om te voldoen aan wet- en regelgeving. Het in 2016 gerapporteerde risico verandertrajecten is omgevormd tot het risico verbetercapaciteit, omdat niet het aantal trajecten, maar capaciteit om te veranderen en het effect van verandertrajecten op de slagkracht van NS maatgevend is. De afgelopen jaren is een aantal trajecten afgerond met als doel de grote hoeveelheid nieuw materieel soepel in te laten stromen. De introductie van de Flirt verliep zonder grote problemen en toonde in voldoende mate aan dat NS in staat is om dit risico te beheersen. Er is blijvend aandacht voor de inzetbaarheid van materieel om ook op lange termijn dit risico te beheersen.

Vooruitblik op de concernrisico’s in de toekomst

In onderstaand overzicht zijn de grootste concernrisico’s ingedeeld naar de acht binnen NS gebruikte risicothema’s en gerelateerd aan de COSO-risicogebieden. Het overzicht benoemt per concernrisico de belangrijkste maatregelen, geeft de trend omtrent de beheersing aan en zet het gewenste risicoprofiel (blauwe stip) af tegen het huidige risicoprofiel (grijze stip).