Arbeidsveiligheid

Als het gaat om veiligheid van onze medewerkers, is onze ambitie dat iedereen na het werk even gezond thuiskomt als dat ze het werk zijn begonnen, zowel fysiek als mentaal. Om de ongevallenmonitoring te verbeteren en het arbobeleid beter in te vullen rapporteert NS sinds 2017 voor fysieke ongevallen de Total Recordable Rate (TRR) in plaats van de Lost Time Injury Frequency rate (LTIF). De TRR kwam uit op 5,0 (2016: 6,4). Het gaat daarbij om ongevallen met verzuim inclusief de ongevallen waar vervangende werkzaamheden mogelijk waren, uitgedrukt in aantallen per miljoen gewerkte uren.

Strategie

In 2017 heeft NS potentiële veiligheidsrisico’s geïnventariseerd en maatregelen genomen op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We hebben campagnes gevoerd om medewerkers te informeren en te betrekken bij het beleid. Zo zijn medewerkers vanuit de operatie opgeleid als veiligheidsambassadeurs. NS wil zo het veilig werken vergroten en daarmee de veiligheidscultuur positief beïnvloeden.

Betrokkenheid van directie en management

Directie en management zijn verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid. Daarom worden zij intensief bij het onderwerp arbeidsveiligheid betrokken. Ze bezoeken locaties in het land tijdens zogeheten Safety walks. De nadruk ligt op het voeren van persoonlijke gesprekken met de medewerkers over hun persoonlijk veiligheid en gezondheid in de eigen werkomgeving.

Arbeidsomstandigheden

Op basis van Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E's) hebben we de arbeidsomstandigheden voor medewerkers verder verbeterd. Dit heeft onder andere geleid tot een vernieuwing van de opleidingen, aanpassingen in het ontwerp van winkels en vernieuwing van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de winkels is bovendien extra aandacht besteed aan brandveiligheid, sociale veiligheid, voedselveiligheid en arbeidsveiligheid. Alle huurders hebben een veiligheidsklapper ontvangen met de veiligheidsregels voor het werken op het station en tips over wat te doen bij onveilige situaties.