Onze strategie

Met de strategie Spoorslags Beter (2016-2019) richt NS zich op onze kernactiviteiten met als doel de prestaties voor de reizigers te verbeteren. NS focust zich op het realiseren van de afgesproken concessie-kpi’s op het Nederlandse hoofdrailnet in 2019 en bij haar buitenlandse activiteiten op het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Missie, visie en ambitie

Onze missie is ervoor te zorgen dat reizigers zich verbonden voelen door NS. Onze voornaamste ambitie is om samen met partners de reiziger regie te geven over zijn reis van deur tot deur. Zo dragen wij bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.

Voor 2019 hebben we de ambitie om zo goed mogelijk te presteren voor de midterm review door de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten en komende jaren vullen we onze maatschappelijke rol om duurzame mobiliteit in Nederland te versterken verder in. In alles wat we doen staat één vraag centraal: ‘Wordt de reiziger hier beter van?’. We voeren een duurzame robuuste treindienst heel goed uit en bieden een drempelloze deur-tot-deurreisbeleving. Daarbij bieden we de reiziger optimale controle, vrijheid en waardering. Om dat mogelijk te maken, kiezen we in onze strategie Spoorslags Beter voor drie kernactiviteiten:

 1. Betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief de HSL en daarmee samenhangende internationale treindiensten.
  Dit betekent een betere treinreis, hogere betrouwbaarheid en schonere treinen en investeren in nieuwe treinen. Daarnaast verhogen we frequenties.

 2. Stations van wereldklasse.
  Zonder station geen trein. De stations vormen een essentiële verbinding in de deur-tot-deurreis van de reiziger en zijn van grote invloed op onze klanttevredenheid. De reiziger verwacht op stations gemakkelijke aansluitingen op alle vervoersmodaliteiten, een veilig en comfortabel verblijf, een positieve beleving en herkenbare uitstraling. Dit verzorgen we in nauwe samenwerking met ProRail en in overleg met lokale overheden.

 3. Bijdragen aan een betere deur-tot-deurreis.
  In zijn reis van deur tot deur is NS een van de schakels voor de reiziger.Daarom willen we ook bijdragen aan het eerste en laatste deel van de reis. De reiservaring verbeteren we door de introductie van nieuwe betaalmethoden en nog betere reisinformatie, waarbij gemak voorop staat. We stemmen de dienstregeling zo goed mogelijk af met bus, tram en metro, bieden ketendiensten aan zoals OV Fiets en Zonetaxi en zorgen ervoor dat de stations als comfortabele multimodale knooppunten fungeren voor de reiziger. Dit doen we samen met overheden, andere vervoerders, infrabeheerders en consumentenorganisaties. Zo geven we de reiziger maximale regie op zijn eigen reis.

NS investeert in Nederland over de periode tot 2022 ruim € 4 miljard in deze kernactiviteiten, met onder andere de aanschaf van nieuwe treinen, het aanbieden van betere reisinformatie en betere wifi, het introduceren van nieuwe betaalmethodes en het verder verbeteren van stations.

Abellio

De buitenlandse activiteiten van dochtermaatschappij Abellio breiden we gericht en met inachtneming van het ondernemersrisico uit in een beperkt aantal geliberaliseerde Europese markten als het Verenigd Koninkrijk en regionaal in Duitsland. Zo blijft NS ervaring opdoen op de Europese spoormarkt. Kennis en ervaringen uit het buitenland passen we meer dan voorheen toe voor de reiziger in Nederland. Daarbij biedt Abellio op concessies met een beheerst risicoprofiel.

Hoofddoelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren, focussen we op vijf hoofddoelstellingen voor 2019.

 1. Klanttevredenheid hoofdrailnet (inclusief HSL-Zuid) van 80%

 2. Realiseren van alle HRN-streefwaarden

 3. Reizigersgroei in Nederland van 1,5% bovenop de totale groei van de mobiliteit

 4. Rendement op eigen vermogen van 5,5%

 5. Effectieve organisatie

Strategische thema’s

Om de hoofddoelstellingen voor 2019 te realiseren, richt NS zich op acht strategische thema’s[1]. Binnen deze thema’s zijn activiteiten, projecten en programma’s geclusterd en gekoppeld aan meetbare doelstellingen.

 • Aantrekkelijk fysiek aanbod: Onze reizigers krijgen een treindienstregeling die aansluit bij hun behoeften door een drempelloze en robuuste deur-tot-deur reis, samen met (OV-)partners;

 • Klantbeleving optimaliseren: De (reis)beleving van elke reiziger wordt geoptimaliseerd op de kernbehoeften van de reiziger (controle, vrijheid en waardering) door waardevolle service en persoonlijke en intuïtieve dienstverlening;

 • Prestaties HSL-Zuid: onze reizigers ervaren betrouwbare dienstverlening op de HSL doordat we continu aandacht geven aan alle stappen in de bestaande dienstverlening en nieuwe diensten robuust introduceren;

 • Perfecte uitvoering: onze basisprestatie voor reizigers verbetert continu door rolvaste uitvoering conform plan, snelle besluitvorming en reisinformatie bij verstoringen, en continue verbetering van de uitvoering;

 • Nieuw en gemoderniseerd materieel: onze reizigers ervaren meer zitplaatsen en meer comfort door geruisloze introductie en effectieve inzet van nieuw en gemoderniseerd materieel in de dienstverlening;

 • Organisatieverbetering: NS ontwikkelt zich tot een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met effectief leiderschap dat handelt binnen de afgesproken normen en waarden;

 • Stations van wereldklasse: alle reizigers genieten van topkwaliteit voorzieningen op onze stations, waardoor zij hier prettig verblijven en hun tijd optimaal benutten;

 • Abellio: Earn, Learn, Prepare: Abellio levert een duurzaam resultaat en ondersteunt NS bij het leren van haar buitenlandse ervaringen en de voorbereiding op eventuele liberalisering van de markt.

 • 1 De raad van bestuur bespreekt jaarlijks de strategische thema’s. Voor 2018 heeft de raad van bestuur het thema Verbetering resultaat en financierbaarheid toegevoegd en programma’s en projecten uit het thema Nieuw en gemoderniseerd materieel verdeeld over Aantrekkelijk fysiek aanbod en Perfecte uitvoering.

NS is transparant over haar prestaties en rapporteert maandelijks via www.ns.nl de recente scores op de in de concessie vastgestelde kpi’s met een uitgebreide verantwoording.

Koppeling van strategie en doelstellingen

Ieder jaar herijkt NS in de businessplanronde de strategische thema’s opnieuw en past waar nodig aan. Voor elk thema ontwikkelen de bedrijfsonderdelen actieplannen waarbij het streven is om alle gestelde doelen op een efficiënte en effectieve manier te behalen. Daarbij passen we targets toe op de onderliggende kpi’s, die we vervolgens per bedrijfsonderdeel bekend maken. Zo is voor alle medewerkers duidelijk hoe hun werk bijdraagt aan de doelen van NS. De voortgang van de actieplannen en de kpi-ontwikkeling zijn elk kwartaal aandachtspunt in de businessreviews met alle lijndirecteuren. Waar nodig komen er aanvullende acties.
Bij het opstarten van nieuwe projecten en programma’s bepaalt de afdeling portfoliomanagement in welke mate de nieuwe activiteiten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Dat gebeurt zo mogelijk met modellen, bijvoorbeeld voor klanttevredenheid, en soms met expertpanels. Hierdoor ontstaat een gesloten cyclus van ‘plan-do-control-act’en hebben we steeds goed in beeld waar bijsturing nodig en hoe verschillende activiteiten bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen.