Over de scope van dit verslag

NS is een bedrijf met de wortels in Nederland en met een Nederlandse aandeelhouder: de Staat der Nederlanden. In dit jaarverslag leggen we daarom primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders. De focus van NS ligt op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. NS richt zich primair op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor, ondersteund door activiteiten op het gebied van onder meer fietsvoorzieningen en stations en verbetering van de deur-tot-deurreis door samenwerking met andere OV-partners. Daarnaast streven we ernaar een financieel gezonde organisatie te blijven. Onze stakeholders verwachten dat ook van ons. Verder willen zij verantwoording over niet-financiële resultaten. Klanttevredenheid, veiligheid en punctualiteit zijn voor veel stakeholders belangrijker dan de financiële positie. Dit blijkt ook uit de periodieke stakeholderdialoog.

In Nederland kan NS de meeste maatschappelijke impact hebben. Om de reiziger de beste dienstverlening tegen de juiste prijs te bieden, doen we ervaring op in het buitenland. Dat houdt ons scherp. Ons doel in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is kennis en ervaring op te doen op een winstgevende wijze. Zo bereiden we ons net als andere grote Europese staatsspoorwegbedrijven voor op de mogelijke verdere liberalisering van de markt. Buitenlandse activiteiten moeten bijdragen aan het belang in Nederland. Dit jaarverslag, gepubliceerd op 1 maart 2018, is primair geschreven voor de Nederlandse stakeholders. Zij geven aan de activiteiten in Europa een materieel thema te vinden. Daarom nemen we van Abellio de buitenlandse resultaten op in een apart hoofdstuk. De focus van de concessies ligt met name op operationele prestaties.

Naast de jaarrekening, en de gecombineerde controleverklaring daarbij, omvat het NS Jaarverslag 2017 andere informatie. Die bestaat uit:

  • Het NS Bestuursverslag dat is opgenomen in de hoofdstukken Profiel van NS, Voorwoord van de president-directeur, Onze strategie, alle onderdelen onder Activiteiten in Nederland en Activiteiten in het buitenland, Vooruitblik, Corporate Governance, Beheersen van risico’s, Financiën in het kort, Onze impact op milieu en maatschappij, NS als werkgever in Nederland, Dialoog met onze stakeholders, Reikwijdte en verslaggevingscriteria;

  • Het Verslag van de RvC, opgenomen als onderdeel van NS Groep; en

  • de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De opzet van dit jaarverslag is drieledig van opzet:

  1. Een kernverslag met Profiel, voorwoord van de president-directeur, Onze strategie, Operationele resultaten en Vooruitblik. Bij de operationele resultaten vormen de resultaten die we behaald hebben binnen de concessie-afspraken met het ministerie van IenW voor het Nederlandse hoofdrailnet de kern van het verslag.

  2. Een onderdeel met overige informatie als Corporate governance, Stakeholderdialogen en de Maatschappelijke impactanalyse.

  3. Jaarrekening.