HSL-aanbod

Omschrijving

Het risico dat de in 2017 gerealiseerde verbeteringen niet afdoende zijn om op de HSL conform afspraak te presteren. De afspraak met IenW over de performance op de HSL omvat zowel operationele performance als de introductie van nieuwe producten. Indien niet conform afspraak wordt gepresteerd zal de HSL opnieuw aanbesteed worden en/of hiermee ‘gedreigd’ worden, wat de reputatie van NS schaadt.

Toelichting

De gemaakte afspraken tussen IenW en NS over de performance op de HSL zijn bijzonder ambitieus, rekening houdend met de complexiteit en beperking van de infrastructuur. We zien dat eind 2017 de prestaties op de HSL verbeterd zijn (ondanks dat er nog steeds sprake is van strandingen en uitval). De performance (kpi’s) op de HSL blijft ondanks gerealiseerde verbeteringen wisselend en structureel onder de prestaties van het hoofdrailnet. De omklap van IC Brussel naar de HSL is uitgesteld tot 2018. IenW heeft een extra investeringspakket van € 60 miljoen voor maatregelen op de middellange termijn aangekondigd. De mogelijke maatregelen worden momenteel door NS en ProRail uitgewerkt en besproken met IenW. Naast technische problemen in het materieel zijn de complexe relaties met ketenpartners en externe omstandigheden van grote invloed op de operationele performance op de HSL. De introductie van de IC Brussel gecombineerd met de huidige instabiliteit van prestaties op de HSL maakt dat met name het realiseren van de kpi Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten in 2018 sterk onder druk komt te staan.

Maatregelen

Zowel NS als ProRail zetten zich maximaal in om de in 2018 geplande introducties beheerst te laten verlopen, onder meer door een test- en validatieprogramma en gecontroleerd en gefaseerd het introductieproces te doorlopen. Daarnaast blijven de verbeterteams actief om de prestaties zo goed en stabiel mogelijk te krijgen en extra maatregelen te treffen indien die noodzakelijk zijn.

Trend beheersing

Voor 2018 is de introductie van de Eurostar en de IC Brussel op de HSL gepland. De tijdige beschikbaarheid en toelating van geschikt materieel is voor beide treindiensten een risico, evenals het uitvoeren van een voldoende intensief oefen- en proefbedrijf. Tevens moeten afspraken met derden worden geformaliseerd om de treindienst IC Brussel en Eurostar rechtstreeks naar London daadwerkelijk te laten starten. Dit uitgaande van een planmatige introductie in het voorjaar van 2018. Bij de introductie van de IC Brussel is bovendien sprake van een toename in complexiteit in de dienstregeling. Problemen bij de introductie van de nieuwe productstappen zouden impact kunnen hebben op andere reeds bestaande HSL-diensten als de IC direct en Thalys.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.