Onvoldoende bedrijfsresultaat

Omschrijving

Het risico is dat NS door sterker stijgende kosten in relatie tot de omzetwikkeling het gewenste rendement niet haalt. Gevolg hiervan is dat NS onvoldoende bedrijfsresultaat en operationele cashflow genereert, waardoor NS in de toekomst haar strategie niet kan realiseren.

Toelichting

NS onderzoekt de effecten van externe ontwikkelingen op haar positie in de markt. Vanwege het kapitaalintensieve karakter van het bedrijf is de kostenstructuur binnen NS relatief vast. NS dient de komende jaren fors te investeren om de reizigersgroei te faciliteren en te voldoen aan concessieverplichtingen en toezeggingen aan stakeholders.

Maatregelen

NS is zowel in de financiële kolom als in de businessonderdelen initiatieven gestart om resultaatverbeteringen te realiseren. Daarbij laten we naast financiële ook maatschappelijke en commerciële belangen meewegen. Hierbij kijkt NS naar personeel, materieel en het servicemodel. Er wordt een stresstest voor tegenvallende groei uitgewerkt, waarvan de uitkomsten gebruikt worden in het business plan proces. Verder bereidt NS scenario’s voor om op basis van de risk appetite een toekomststrategie te bepalen.

Trend beheersing

NS heeft maatregelen genomen om tot resultaatverbetering te komen, waarbij naast kostenverlaging ook het verhogen van productiviteit en opbrengsten wordt nagestreefd. Hierbij is het verbeteren van het resultaat ondergeschikt aan het verbeteren van de operationele prestaties, zodat wordt voldaan aan de doelstellingen die zijn gesteld voor de belangrijkste concessie-KPI’s voor 2019. Een groot deel van de maatregelen is nog niet klaar, waardoor het effect aan de batenkant nog onzeker is.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet volledig aan op het gewenste risicoprofiel.