Veiligheid

Omschrijving

Het risico dat NS niet afdoende maatregelen treft om veiligheidsincidenten te voorkomen of haar zorgplicht onvoldoende vervult bij een ernstig veiligheidsincident met reizigers, medewerkers, en/of de omgeving door het niet naleven van veiligheidsprocedures of inbreuk op het proces door kwaadwillenden. Veiligheid omvat 10 veiligheidsterreinen: spoorwegveiligheid, sociale veiligheid, arbeidsveiligheid, brandveiligheid, transferveiligheid, informatieveiligheid, materieelveiligheid, milieuveiligheid, voedselveiligheid en security (inclusief terreurdreiging en cybercrime).

Toelichting

Gezien het belang van een goede en veilige bedrijfsvoering blijft veiligheid een voortdurend aandachtspunt. NS wil haar reizigers en medewerkers op een veilige manier vervoeren en laten verblijven op stations. We zijn vanaf 2015 een programma gestart voor het verder verbeteren van de veiligheidscultuur, waarbij het leren van fouten als onmisbaar onderdeel is opgenomen. Onderdeel hiervan was een meting onder management en medewerkers. Begin 2018 wordt deze meting herhaald om de voortgang inzichtelijk te maken.

Maatregelen

Reizen per spoor is een van de veiligste vormen van mobiliteit. NS wil de veiligheid blijven verbeteren en zet hierbij in op twee pijlers: het beheersen van de veiligheidsrisico’s en het continu verbeteren van de veiligheidsprestaties. De beheersing van dit brede werkveld verbeteren we met de aanscherping van de governance voor veiligheid NS breed en met een meer eenduidiger organisatie van de Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) afdelingen per bedrijfsonderdeel naast de centrale organisatie voor Security. Hierin is de afgelopen periode belangrijke voortgang geboekt, maar er is tevens nog een groeipad noodzakelijk om de gewenste volwassenheid te bereiken. Op diverse veiligheidsterreinen zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor de veiligheid is toegenomen. Op gebied van arbeidsveiligheid zijn door middel van diverse Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’s) risico’s voor het werken in kaart gebracht en verbetermaatregelen doorgevoerd. Het sluiten van de toegangspoortjes op steeds meer stations draagt bij aan het verhogen van de sociale veiligheid in en om de trein. NS is aangesloten op overheidsinstanties en blijft op de hoogte van externe ontwikkelingen in het veiligheidslandschap. Daarnaast heeft NS de cyberrisico’s opnieuw beoordeeld en waar nodig aanpassingen gedaan om blijvend te verbeteren op dat vlak.

Trend beheersing

Veiligheid van onze medewerkers, reizigers en omgeving staat hoog in het vaandel. De beheersing was al goed en is door bovengenoemde ontwikkelingen nog steeds goed en daarmee gelijk gebleven. Ondanks de maatregelen kan NS niet uitsluiten dat veiligheidsincidenten plaatsvinden. Ten aanzien van terreurdreiging geldt dat de algemene dreiging in Nederland volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onverminderd hoog is.

Restrisico

Midden. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet volledig aan op het gewenste risicoprofiel.