Infracapaciteit

Omschrijving

Het risico dat door veel grote buitendienststellingen, achterblijvende investeringen en politieke druk op ProRail een tekort ontstaat aan spoorweginfrastructuur en de kwaliteit niet afdoende verbetert, waardoor NS de groeiambities en operationele verbeteringen onvoldoende kan realiseren.

Toelichting

NS is voor het uitvoeren van haar dienstregeling afhankelijk van voldoende betrouwbare spoorinfrastructuur. Er is een aantal factoren dat nu en in de toekomst zorgt voor extra druk op de infracapaciteit en -kwaliteit. Het aantal reizigerskilometers zal verder toenemen. Veiligheids- en milieueisen op onder andere opstelterreinen nemen toe. In verband met werkzaamheden waren er in 2017 veel buitendienststellingen, dit zal ook de komende jaren zichtbaar zijn. In 2018 wordt de treinfrequentie op een aantal trajecten verhoogd. Tot slot heeft NS ambitieuze groeiplannen.

Maatregelen

In 2017 is door ProRail en NS een intensief voorbereidingstraject gevolgd voor het verhogen van de treinfrequentie op een aantal trajecten. Deze hogere frequentie vraagt bij verstoringen meer van de bijsturingsorganisatie. Daarom hebben NS en ProRail vooraf scenario’s opgesteld en bijstuurinstrumenten gedefinieerd om de treindienst ook in verstoorde gevallen zo goed mogelijk te rijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gaming en ketensimulatie. Ook is er uitvoerig getest en getraind door de operatie van NS en ProRail.

Er wordt een integraal asset plan opgesteld, waar het dienstregelingsontwerp, op zowel korte- als lange termijn wordt gecombineerd met materieel, personeel en infra. Hierdoor is het mogelijk om meer integraal richting ProRail te kunnen sturen op infrabehoefte op langere termijn. Op basis van de parkplanning van NS worden verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld en getoetst om deze vervolgens proactief te delen met IenW en ProRail.

Trend beheersing

Hoewel de beheersing in 2017 is verbeterd zal deze mogelijk verslechteren. Oorzaken hiervoor zijn het achterblijvende investeringstempo, toegenomen veiligheids- en milieueisen, veranderingen in de samenwerking met ProRail als gevolg van de gewijzigde aansturing, en buitendienststellingen in verband met de vele werkzaamheden aan het spoor.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.