Verbetercapaciteit

Omschrijving

Het risico dat de ingezette verandertrajecten niet of te laat het gewenste resultaat opleveren, met als gevolg dat NS niet voldoet aan de afspraken en verwachtingen van de stakeholders.

Toelichting

Om de dienstverlening van NS te verbeteren en operationele targets te realiseren zijn we een aantal (organisatie)veranderingen gestart. Als gevolg van afhankelijkheden tussen verbeterinitiatieven blijft het uitdagend om steeds de juiste keuzes te maken. Daarnaast kent NS een hoge complexiteit van de onderliggende processen. Tot slot vraagt een aantal verbeteringen ook een gedragsverandering van medewerkers. Dit geheel maakt het niet altijd eenvoudig om benodigde veranderingen tijdig en volledig te realiseren.

Maatregelen

De slagvaardigheid van NS neemt toe. Door het beheersen van het projectenportfolio, kunnen we knelpunten tijdig signaleren en adresseren. Daarnaast zijn we in gesprek met de medezeggenschap en vakbonden over de langetermijnstrategie van NS en de daarvoor noodzakelijke veranderingen. De wendbaarheid van NS is in deze gesprekken een expliciet thema. In de cao-resultaten zijn initiatieven zichtbaar die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, om de kans op uitval van medewerkers te verlagen.

Trend beheersing

De werking van portfoliomanagement is het afgelopen jaar verder doorgevoerd en daarmee is de beheersing verbeterd. Echter, het aantal verbeterprogramma’s en projecten blijft nog steeds hoog, en daarmee ook de inzet van medewerkers, maar moet de komende jaren in aantal verminderen. Door de toenemende druk op financieel rendement voor de organisatie is het van essentieel belang om de geplande verbeteringen te realiseren en het aantal programma’s en projecten te verminderen.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.