Schema stakeholderdialogen

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix

 

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

Europees

   

EU-instituten, CER, UIC, ERA

15

 

Versterken positie reiziger en behartigen NS-positie als belangrijke personenvervoerder per spoor in Nederland.

 

Implementatie Vierde Europese Spoorwegpakket, versterken van de interoperabiliteit, ERTMS, toegankelijkheid, verbeteren van de positie van de reiziger, bevorderen duurzame mobiliteit

  

Nationaal (NL)

   

Klanten (Consumenten en zakelijk)

2, 3, 6, 11

 

Verbetering dienstverlening, o.a.:

  

Introductie mobile ticketing in Reisplanner Xtra (met smartphone treinticket aanschaffen en reizen)

 

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven

NS Extra aanmelding ook mogelijk voor zakelijke markt. Uitbreiding van aantal klantvoordelen.

 

Eerste proef met groep reizigers voor NS Flex, reizen op rekening (achteraf betalen) voor consumenten

 

Verbetering van online aanschaf van treinkaartjes en van de NS Business Card.

 

Meer spitstrajecten toegevoegd aan MyOV spitsspreidings app.

 

Herintroductie van Zomertoer.

 

Betere afstemming van inhoud nieuwsbrieven en website op wensen van gebruikers.

 

Tegelijkertijd afsluiten van OV Fiets en stalling bij aanschaf abonnement mogelijk geworden.

 

WeekendVrij en DalVrij abonnementen 1e klas en 65+ worden in prijs verlaagd per 1-1-2018

 

Gemiste checkout service voor Business Card en mogelijkheid laden weekendproduct voor privégebruik.

 

Uitbreiding toeristenproposities met Amsterdam Regio Dagkaart.

Aandeelhouder
Ministerie van Financiën

1, 2, 7, 13, 14, 15

Vaststelling financieel beleid en beloning directie

  

Transparante verslaglegging volgens GRI

 

Prestaties NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement van staatsdeelnemingen

Voortgang GRC-maatregelen

 

Voortgang strategie ‘Spoorslags Beter’

 

Buitenlandse activiteiten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

  

Vervoerplan 2017

 

Prestaties NS, HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, deur-tot-deurreis, HSL-Zuid treindiensten, sociale en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie

Dienstregeling 2018 en 2019

 

Productstap HSL-Zuid Den Haag-Eindhoven via de HSL en besteding van de boetes voor de IC direct

 

PHS: tienminutentrein Amsterdam Eindhoven

 

Maatregelenpakket sociale veiligheid en High Impact Crime aanpak met Justitie en Veiligheid

 

-Uitbreiding van de tijden waarop assistentie wordt verleend. Alle stations met beperkte assistentieverlening krijgen volledige assistentieverlening

 

-Pilot single checkin-checkout Valleilijn

 

-Bestuursakkoord fietsparkeren: uitbreiding aantal stallingen eerste 24 uur gratis

Nationale politiek

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

 

Onder andere:

  

Dialoog spitsmijden

 

Strategie NS, prestaties, duurzaamheid, nieuw materieel, internationale verbindingen, HRN-concessie inclusief HSL, OV-chipkaart/poortjes, (sociale) veiligheid, ERTMS, dienstregeling, suïcidepreventie

Sluiting OV-poortjes

 

Programma Toegankelijkheid

 

Transparantie en level playing field

 

Maatregelenpakket sociale veiligheid

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Verbetering uitvoering en dienstverlening

  

-Bevordering compliance

 

Beantwoorden van standaard en ad hoc informatieverzoeken.

Transparantie

 

Bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking weten regelgeving, privacy en input leveren voor marktstudies en consultaties.

Positieduiding

 

Veiligheid op het spoor vergroten

ProRail

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

  

Uitvoering Beter & Meer

 

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS

Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

 

Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid), toegankelijkheid en stationsontwikkeling

 

Functionaliteit infrastructuur t.b.v. dienstregeling

 

ProRail dashboard met dagelijkse prestaties op het spoor

 

Visie duurzame stations

Locov

  

Onder andere:

(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

1,2,3,6,7,8,9,10,11, 12

Beter treinproduct door het verwerken van dienstregelingssuggesties van consumentenorganisaties

 

Dienstregeling NS, aanpak drukke treinen, tarieven, reisinformatie, OV chipkaart, service aan de reiziger, vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen, instapzones, HSL-diensten, NS-strategie, innovatie M-lab, nieuwe reisplanner, tarieven.

Aanpassingen in keuzes m.b.t. reisinformatie en start proces om gedragen visie op reisinformatiemiddelen te ontwikkelen

 

Verbeteringen in verkoopen servicekanalen.

Belangenorganisaties en NGO’s (ook werkgevers)

2, 5, 11, 16

Verduurzaming eigen NS mobiliteitsbeleid

  

Uitwerking en uitbreiding Pledge Sustainable Mobility door grote werkgevers naar set van maatregelen met meeste impact

 

Bevorderen duurzame mobiliteit (via werkgevers), bijdrage SER-Energie-akkoord, sociaal beleid, MVO, duurzame ambities, verduurzaming busvervangend treinvervoer, bijdrage NS aan Sustainable Development Goals

Bijdrage aan Springtij Anders Reizen

 

Verfijnen impactberekening t.b.v. betere investeringsbeslissingen

 

Selectie SDG-doelen richting 2030

 

Duurzaamheidsspecificatie in aanbesteding busvervangend treinververvoer

Vakbonden

4, 12, 16

Implementatie afspraken CAO 2015-2017 en hieruit voortvloeiend HR-beleid

  

Uitvoering Sociaal Plan

 

CAO, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkersbelangen, lange termijn NS-strategie

Uitvoering pensioenregeling

 

Implementatie maatregelenpakket sociale veiligheid en uitvoeringsbesluit

 

afsluiten CAO 2017-2020

Leveranciers

1, 2 ,4 ,5, 7, 11, 13

Realisatie MVO-doelstellingen (door verduurzaming hele keten)

  

Introductie van nieuwe producten en diensten

 

Duurzaamheid, transparantie, financiële positie, integriteit, innovatie, betrouwbaarheid, risicomanagement, samenwerking

Focus op meer waardecreatie voor NS

 

Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritische processen (IT en onderhoud)

 

Meer aandacht voor compliance m.b.t. naleving weten regelgeving

 

Samenwerking en innovatie met partners

Media

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

Positieduiding

  

Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Regio’s

   
 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,12

 

Onder andere:

(bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten)

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit,

Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving.

 

Nachtnetuitbreiding

 

(her)ontwikkeling bestaande stations, Spoortafels, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, OV-chippoortjes, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

Overeenstemming over het plaatsen en versneld in gebruik nemen poortjes

 

Treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

 

Gezamenlijke en landsdelige doelstellingen en OV Ontwikkelagenda’s

 

Maatwerk in HRN-dienstregeling en aansluitingen op regionaal OV

 

Optimalisatiestudie Amsterdam – Schiphol

 

MIRT Multimodale Knoop Schiphol op investeringsagenda in samenhang met dienstregeling Groot Amsterdam

 

Diverse stallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R

 

Geluidsoverlast: klachtenproces via Klantenservice, inzet stiller materieel

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

Zie hoofdstuk NS als werkgever

  

Schema van dialoog tot impact