27. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2017

2016

   

Rentebaten uit voor verkoop beschikbare financiële activa

1

1

Rentebaten uit deposito's en tegoeden bij banken

-

-

Koersverschillen

3

9

Overige financiële baten

12

12

Financieringsbaten

16

22

   

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-11

-21

Rentelasten uit renteswaps ten behoeve van kasstroomafdekkingen

-

-13

Financieringsvoordelen

-

4

Koersverschillen

-3

-1

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen

-2

-

Overige financiële lasten

-5

-

Financieringslasten

-21

-31

   

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening

-5

-9

In de overige financiële baten 2016 is een bedrag van € 6 miljoen inbegrepen welke betrekking heeft op rentecomponent over de afwikkeling van een claim vanuit het verleden.

Waarderingsgrondslag

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden (inclusief voor verkoop beschikbare financiële activa), leasebaten, winst op de verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa en winsten op afdekkingsinstrumenten die in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Rentebaten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen naarmate deze opbouwen, door middel van de effectieve-rentemethode. Dividendbaten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht op betaling wordt gevestigd.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, leasecontracten, de oprenting van voorzieningen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Alle financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden met behulp van de effectieve-rentemethode in de winst-en-verliesrekening opgenomen. In 2016 en 2017 zijn er geen financieringskosten geactiveerd.

Vrijvallende financieringsvoordelen uit crossborder-leaseovereenkomsten worden in mindering op de rentelasten gebracht. Valutakoerswinsten en -verliezen maken deel uit van de financiële baten of lasten.