19. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2017

31 december 2016

Kas- en banksaldi

565

709

De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 101 miljoen (31 december 2016: € 62 miljoen) ter vrije beschikking. Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 26.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.