Geconsolideerde balans per 31 december 2017

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2017

31 december 2016

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

3.845

3.654

12

Vastgoedobjecten

170

197

13

Immateriële vaste activa

357

257

15

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

26

39

23

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

158

267

10

Latente belastingvorderingen

260

229

 

Totaal vaste activa

4.816

4.643

    

16

Voorraden

161

139

17

Debiteuren en overige vorderingen

648

724

 

Te vorderen winstbelasting

24

4

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

565

709

18

Activa aangehouden voor verkoop

-

140

 

Totaal vlottende activa

1.398

1.716

    
 

Totaal activa

6.214

6.359

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

24

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Reserves

2.440

2.287

 

Onverdeeld resultaat

24

212

 

Totaal groepsvermogen

3.476

3.511

 

Minderheidsbelang derden

1

-

 

Eigen vermogen

3.477

3.511

    

28

Aan komende jaren toe te rekenen baten

314

328

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

551

293

29

Personeelsbeloningen

30

31

30

Voorzieningen

114

100

20

Overlopende posten

21

36

10

Latente belastingverplichtingen

59

160

 

Totaal langlopende verplichtingen

1.089

948

    

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

201

77

 

Verschuldigde winstbelasting

26

7

21

Crediteuren en overige schulden

1.126

1.023

22

Vooruitontvangen baten

246

641

30

Voorzieningen

49

37

18

Passiva aangehouden voor verkoop

-

115

 

Totaal kortlopende verplichtingen

1.648

1.900

 

Totaal verplichtingen

2.737

2.848

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.214

6.359