Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017

(in miljoenen euro's)

2017

2016

    

1

Opbrengsten

5.121

5.093

2

Kosten personeel

2.056

2.039

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

369

345

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

505

508

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-161

-128

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

475

481

7

Infraheffing en concessievergoeding

930

861

8

Overige bedrijfslasten

933

859

 

Bedrijfslasten

5.107

4.965

15

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

18

142

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

32

270

 

Financieringsbaten

16

22

 

Financieringslasten

-21

-31

27

Nettofinancieringsresultaat

-5

-9

 

Resultaat voor winstbelastingen

27

261

9

Winstbelasting

-2

-49

 

Resultaat over de verslagperiode

25

212

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

24

212

 

Minderheidsbelang

1

-

 

Resultaat over de verslagperiode

25

212