8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, huur- en leasekosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Wettelijke controles

2,5

2,6

Andere assuranceopdrachten

0,4

0,4

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

2,9

3,0

De honoraria controlerend accountant bevat de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.