3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

301

270

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

9

9

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

45

40

Totaal afschrijvingskosten

355

319

   

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa

9

24

Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

5

2

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

-

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

14

26

   

Totaal

369

345

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.