2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Lonen en salarissen

1.488

1.467

Premies sociale verzekeringen

209

215

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

97

90

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

47

41

Overige personeelskosten

69

75

Inhuur personeel

146

151

Totaal

2.056

2.039

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:

(in fte)

2017

2016

Nederland

19.897

19.886

Verenigd Koninkrijk

10.402

10.168

Duitsland

1.105

891

Totaal

31.404

30.945

Hierin is inbegrepen de gemiddelde personeelsbezetting van Qbuzz voor 2017 van 1.139 fte (2016: 1.842 fte).

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:

(in fte)

2017

2016

Nederland

18.805

20.240

Verenigd Koninkrijk

12.785

10.152

Duitsland

1.447

996

Totaal

33.037

31.388

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Beëindigings
vergoeding (incl. juridische kosten)

Totaal 2016

De heer R.H.L.M. van Boxtel

438.600

40.450

-

-

4.368

14.171

-

497.588

De heer H.L.L. Groenewegen*

101.289

8.571

4.629

-

1.286

4.169

-

119.943

Mevrouw M.E.F. Rintel*

157.667

14.448

2.784

-

494

6.495

-

181.887

Mevrouw S.M. Zijderveld*

315.333

26.673

14.410

-

4.004

12.990

-

373.410

De heer E.M. Robbe**

176.922

26.251

2.207

-

22.969

5.904

-

234.254

Totaal

1.189.811

116.393

24.030

-

33.121

43.728

-

1.407.083

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Beëindigings
vergoeding (incl. juridische kosten)

Totaal 2017

De heer R.H.L.M. van Boxtel

449.944

41.524

-

13.662

4.368

14.431

-

523.929

De heer H.L.L. Groenewegen

352.898

29.878

15.720

3.540

4.584

14.431

-

421.051

Mevrouw M.E.F. Rintel

352.898

32.368

2.784

3.540

4.368

14.431

-

410.389

Mevrouw S.M. Zijderveld

352.898

29.878

15.720

3.540

4.368

14.431

-

420.835

De heer T.B. Smit***

265.178

22.523

-

2.655

3.276

10.823

-

304.455

Totaal

1.773.815

156.172

34.224

26.937

20.963

68.547

-

2.080.658

  • * De heer Groenewegen is benoemd in de RvB per 15 september 2016, mevrouw Rintel per 15 juli 2016 (voor de periode vóór deze datum is de beloning opgenomen in de tabel beloning aan managers op sleutelposities) en mevrouw Zijderveld per 1 februari 2016.
  • ** Per 1 juni 2016 is de heer Robbe uitdienst getreden.
  • *** De heer Smit is per 1 april 2017 in dienst getreden.

De heer A.P. Schouws is in 2016 ingehuurd als Directeur Financiën voor de periode van 18 april 2016 tot 15 september 2016. Hiervoor ontving hij een management fee van EUR 176.515.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het jaarverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal

2016

3.013.445

168.129

565.956

3.747.530

2017

2.558.381

98.835

-

2.657.216

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2017 bedraagt in totaal € 205.371. In 2016 bedroeg de ten laste van de vennootschap gekomen beloning van commissarissen € 173.716. De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2017

2016

G.J.A. van de Aast (met ingang van 16 augustus 2016)

44.344

37.923

Voorzitter RvC, lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.J.M. Kremers

36.673

34.994

Voorzitter risk- en auditcommissie

  

P. Rosenmöller (met ingang van 16 augustus 2016)

42.189

36.980

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie Vice voorzitter RvC

  

M.E. van Lier Lels (met ingang van 3 februari 2016)

31.420

25.942

lid risk- en auditcommittee

  

J.L. Stuijt (met ingang van 15 augustus 2016)

31.420

11.379

T.M. Lodder (Tot 2 juni 2016 )

-

16.750

Voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

I.M.G. Jankovich (tot 28 april 2016)

-

9.748

W.J. van der Feltz (vanaf 1 mei 2017)

19.325

-

Totaal

205.371

173.716

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.