1. Opbrengsten

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Nederland

3.132

3.172

Verenigd Koninkrijk

1.743

1.727

Duitsland

246

194

Totaal opbrengsten

5.121

5.093

De opbrengsten 2017 van Qbuzz die verkocht is in 2017 bedragen € 129 miljoen (2016: € 214 miljoen). De opbrengsten 2017 van het Verenigd Koninkrijk omgerekend tegen de gemiddelde valutakoers van 2016 bedragen € 1.865 miljoen.

Onder opbrengsten Nederland is een bedrag begrepen van € 23 miljoen (2016: € 22 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten. Als gevolg van een schattingswijziging ten aanzien van de toerekening van subsidie opbrengsten in het Verenigd Koninkrijk is een bedrag van € 19 miljoen meer verantwoord dan voor deze wijziging. De wijziging heeft geen effect op de timing van de daadwerkelijke geldstromen, dan wel het totaal aan subsidie dat wordt ontvangen over de duur van de concessie.

Waarderingsgrondslag

Opbrengsten

Onder de omzet worden begrepen de vervoersopbrengsten en opbrengsten van de overige bedrijfsactiviteiten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Verlening van diensten en verkoop van goederen

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin de diensten worden verleend. Voor leveringscontracten die de balansdatum overschrijden, vindt toerekening van de opbrengsten plaats aan de afzonderlijke jaren naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op balansdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat, er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de goederen en de omvang van de opbrengsten betrouwbaar kan worden bepaald.

Vergoedingen van de overheid voortvloeiend uit vervoersovereenkomsten of vervoersconcessies worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarop de vergoeding betrekking heeft.

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten uit vastgoedobjecten worden lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Kosten van toezeggingen die worden gedaan als stimulering voor het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt en lineair verdeeld over de contractperiode.

Overige opbrengsten

Deze omvatten incidentele opbrengsten en dekking door derden van de kosten van (neven)activiteiten die niet behoren tot de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Het saldo tussen de verkoopopbrengsten en de boekwaarde van de verkochte materiële vaste activa worden eveneens verantwoord onder overige opbrengsten.