Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2016

1.012

3

2.294

3.309

-

3.309

       

Resultaat

  

212

212

-

212

Niet-gerealiseerde resultaten

 

32

 

32

 

32

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

32

212

244

-

244

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-41

-41

-

-41

Overig

 

-

-1

-1

 

-1

       

Stand per 31 december 2016

1.012

35

2.464

3.511

-

3.511

       

Resultaat

  

24

24

1

25

Niet-gerealiseerde resultaten

 

21

 

21

 

21

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

21

24

45

1

46

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-79

-79

-

-79

Overig

 

-

-1

-1

 

-1

       

Stand per 31 december 2017

1.012

56

2.408

3.476

1

3.477