Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

(in miljoenen euro's)

2017

2016

 

Resultaat over de verslagperiode

25

212

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

2

49

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-18

-142

11, 12, 13

Afschrijvingen

354

319

111213

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

15

26

 

Nettofinancieringsresultaat

5

9

 

Mutatie voorzieningen

41

-54

15, 23

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

192

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-

55

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-39

-23

  

360

431

    
 

Mutatie voorraden

-21

-1

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

62

-171

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

-263

459

 

Mutaties werkkapitaal

-222

287

    
 

Betaalde financieringslasten

-22

-28

 

Betaalde winstbelastingen

-151

-11

  

-173

-39

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-10

891

    
 

Ontvangen financieringsbaten

8

20

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

22

72

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-13

-

11, 13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-612

-784

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-7

-1

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-

270

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-11

-23

15, 23

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

157

239

111213

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

1

23

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-455

-184

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-465

707

    
 

Aflossing van opgenomen leningen

-121

-899

 

Opname leningen

496

300

 

Betaald dividend

-79

-41

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

296

-640

    
 

Netto toename geldmiddelen en kasequivalenten

-169

67

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

709

671

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-9

5

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

34

-34

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

565

709