1 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni 2018

31 december 2017

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Belang in aandelen

36

36

Belang in obligaties

21

12

Leningen en vorderingen

64

63

Financiële leases

46

45

Commodity derivaten

8

-

Overige financiële vaste activa

2

2

Totaal

177

158

De in de balans opgenomen boekwaarden van financiële activa en verplichtingen wijken niet materieel af van de reële waarde. Het belang in aandelen, obligaties en commodity derivaten staan tegen reële waarde gewaardeerd.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 907 miljoen per 30 juni 2018 (€ 565 miljoen per 31 december 2017).