Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2018 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2018

2017

   

Resultaat over de verslagperiode

6

0

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen

176

164

Bijzondere waardeverminderingen

0

2

Overige mutaties

5

-13

 

187

153

Mutatie werkkapitaal en overige posten

253

-153

 

440

0

Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting

-26

-26

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

414

-26

Ontvangen financieringsbaten

7

4

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

15

7

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-349

-324

Verwerving van vastgoedbeleggingen

0

-1

Vervreemding van (im)materiële vaste activa

194

5

Ontvangsten/Betalingen voor overige beleggingen

0

0

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

1

11

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-11

-19

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-143

-317

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

271

-343

Aflossing van opgenomen leningen

-222

-56

Opname van leningen en overige financiële verplichtingen

300

340

Betaald dividend

-8

-79

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

70

205

   

Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten

341

-138

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

565

743

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

1

-9

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

907

596