Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2018 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

30 juni 2018

31 december 2017

    

Activa

   

Materiële vaste activa

 

3.818

3.845

Vastgoedobjecten

 

156

170

Immateriële vaste activa

 

380

357

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

15

26

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

1)

177

158

Uitgestelde belastingvorderingen

 

249

260

Totaal vaste activa

 

4.795

4.816

    

Overige vlottende activa

 

925

833

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

907

565

Totaal vlottende activa

 

1.832

1.398

Totaal activa

 

6.627

6.214

    

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

2)

3.500

3.477

Aan komende jaren toe te rekenen baten

 

294

314

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

3)

748

551

Personeelsbeloningen

 

30

30

Voorzieningen

 

103

114

Overlopende posten

 

15

21

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

57

59

Totaal langlopende verplichtingen

 

1.247

1.089

    

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

3)

103

201

Overige kortlopende verplichtingen

 

1.777

1.447

Totaal kortlopende verplichtingen

 

1.880

1.648

Totaal verplichtingen

 

3.127

2.737

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

6.627

6.214