Netto financieringsresultaat

Het netto financieringsresultaat is een last van € 5 miljoen (2016: € 9 miljoen). Het financieringsresultaat is verbeterd ten opzichte van 2016 door lagere rentelasten veroorzaakt door gedane aflossingen ultimo 2016. Eind 2017 zijn er weer nieuwe leningen aangetrokken maar gemiddeld over het jaar is er sprake van een lagere schuldpositie. Tevens is een eenmalige bate gerealiseerd uit hoofde van een vrijval van de voorziening voor een per begin 2018 te beëindigen crossborder lease (€ 8 miljoen).