Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Investeringen moeten leiden tot voldoende rendement om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dat is ook in het publieke belang. De ontwikkeling van het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten is een goede graadmeter hiervoor. Dit toont het resultaat uit bedrijfsactiviteiten opgeschoond voor bijzondere posten.

(in miljoenen euro’s)

2017

2016

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

32

270

Abellio pensioen contributie

26

22

Afwikkeling diverse claims

14

-23

Boekwinst vastgoed Fondsen

0

-117

Impairment stations en correctie afschrijvingskosten

30

26

Correctiemechanisme concessievergoeding

-18

-18

Boete ACM

41

0

Overige

6

-15

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

131

145

*) Waarvan onderliggend resultaat buitenlandse activiteiten

53

53

Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde in 2017 met € 14 miljoen naar € 131 miljoen (2016: € 145 miljoen). De verkoop van Qbuzz was de belangrijkste redenen voor de daling van het onderliggend resultaat.

Het kostenniveau in Nederland zal de komende tijd relatief hoog blijven omdat NS zich maximaal zal blijven inspannen om de afgesproken KPI’s van het Hoofdrailnet te behalen en instroom van het HSL materieel soepel te laten verlopen.

ROE

Het rendement op het eigen vermogen (ROE) is in 2017 afgenomen naar 0,7% (6,2% in 2016). Op basis van het onderliggend resultaat is de ROE afgenomen van 3% in 2016 naar 2,7% in 2017. NS streeft op langere termijn naar een marktconform rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het in 2017 behaalde rendement is onvoldoende en de financiële vooruitzichten voor de lange termijn zijn uitdagend. NS zet de verbeterde besturing, versnelde onderhoudswerkzaamheden via Pitstop en brede inbedding van LEAN in de organisatie door. Dat moet leiden tot excellente processen en ook tot betere financiële resultaten. Met het verhogen van de kwaliteit en kostenefficiency van de ondersteunende afdelingen zijn de eerste stappen gezet.