Winstbelastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 7% ten opzichte van 19% in 2016. De belastinglast 2017 bedraagt € 2 miljoen (2016: € 49 miljoen) en is als volgt te verklaren:

Resultaat voor belastingen

27

  

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief (25%)

-7

  

Effect deelnemingsvrijstelling

8

Effect overdracht materieel van Ierland naar Nederland

-85

Effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties

17

Effect opwaardering latente belastingvordering als gevolg van hogere toekomstige fiscale resultaten in Nederland

67

Effect opwaardering latente belastingvordering Abellio Duitsland

5

Effect niet aftrekbare ACM boete

-10

Effect bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek, e.d.

3

  

Winstbelastingen 2017 (7%)

-2

Het effect van de deelnemingsvrijstelling (€ 8 miljoen) heeft o.a. betrekking op de vervreemding van de aandelen in Qbuzz.

Het effect van de overdracht van het materieel van Ierland naar Nederland (-€ 85 miljoen) bestaat uit de aanpassing van de fiscale behandeling van de leaserentals over de periode 2013-2017 (-€ 97 miljoen) en het effect van het lagere Ierse belastingtarief over het resultaat behaald op de feitelijke overdracht van het HRN-materieel van Ierland naar Nederland (€ 12 miljoen). Dit is de uitkomst van de afstemming met de fiscale autoriteiten van Ierland en Nederland over de marktwaarde van het overgedragen materieel en van de afronding van het boekenonderzoek dat de Nederlandse fiscus was gestart naar de fiscale behandeling van de leasecontracten die door Nederlandse vennootschappen zijn aangegaan.

Het effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties (€ 17 miljoen) wordt met name bepaald door het lagere Ierse belastingtarief over het reguliere resultaat van NSFSC (€ 15 miljoen). Het restant bedrag ziet toe op de afwijkende belastingtarieven in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Het effect van het opwaarderen van het Nederlandse deel van de vordering latente belastingen (€ 67 miljoen) is het gevolg van hogere verwachte resultaten van de fiscale eenheid in Nederland door de overdracht van het HRN-materieel. Het effect van het opwaarderen van het Duitse deel van de vordering latente belastingen (€ 5 miljoen) is het gevolg van hogere verwachte resultaten bij Abellio door gewonnen biedingen.