Beloning van de raad van bestuur

De kerndoelstelling van het NS beloningsbeleid is dat dit beleid de raad van commissarissen in staat stelt om goed gekwalificeerde leden van de raad van bestuur aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen. Tevens wordt in het beloningsbeleid het publieke karakter van NS gereflecteerd.

Doelstellingen en principes

 • Met de Staat als enig aandeelhouder, is het beloningsbeleid gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen;

 • Het bepalen van de functieniveaus vormt een belangrijk bouwblok voor het vaststellen van de beloningsniveaus;

 • Voor het vaststellen van de beloningsniveaus van de raad van bestuur wordt een marktvergelijking gehanteerd op basis van twee referentiemarkten: de (semi-) publieke sector (AMC, Belastingdienst, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, ministerie van IenW, ProRail en Vitens) en de Nederlandse private sector, in een verhouding van 60% en 40%;

 • Bij het vaststellen van de remuneratie van de leden van de raad van bestuur is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op lange termijn waardecreatie;

 • Het gehanteerde beloningsbeleid voldoet aan de best practice bepalingen over bezoldiging uit de Corporate Governance Code.

Beloningselementen

 • Vast inkomen

 • Variabele beloning

 • Pensioen

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

In de jaarrekening is op pagina 178 een tabel opgenomen waarin alle beloningselementen worden weergegeven.

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2017 was als volgt:

 

Functie

Vast jaarinkomen (€) op 31-12-2017

Genoten vast inkomen (€)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

457.662

449.944

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

358.950

352.898

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

358.950

352.898

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

358.950

352.898

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

358.950

265.178

Het verschil tussen het vast jaarinkomen en het genoten vast inkomen komt doordat per 1 oktober 2017 de salarissen zijn verhoogd met 2,3% naar aanleiding van de cao-verhoging. Dit is conform het beloningsbeleid. Bij Tjalling Smit komt het verschil ook omdat hij per 1 april bij NS in dienst is gekomen.
Het totale inkomen van de medewerker met het hoogste vaste salaris, de president-directeur, is 9 maal de mediaan van de salarissen van alle NS-werknemers in Nederland[1].

 • 1 Uitgangspunten:
  Alle medewerkers van NS, die het gehele jaar in dienst waren, zijn meegenomen in de berekening;
  Bij de berekening zijn de volgende elementen betrokken: de vaste en variabele beloning en de pensioenkosten;
  Bovenstaande elementen zijn van toepassing op zowel de medewerkers als de president-directeur;
  Zowel fulltime als parttime personeel wordt in de berekening betrokken.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning.

Pensioen

Alle leden van de raad van bestuur nemen deel in de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele raad van bestuur in 2017 € 68.547 (2016: € 43.728). Het werkgeversdeel is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

 

Functie

Pensioenlasten (€)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

14.431

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

14.431

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

14.431

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

14.431

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

10.823

Op basis van de wetgeving is de pensioenopbouw op een salaris van € 103.317 afgetopt. NS en vakbonden zijn overeengekomen om als alternatief voor de aftopping van de pensioenopbouw een bruto bijdrage naast het salaris uit te keren. NS kent aan alle huidige en nieuwe medewerkers een bruto bijdrage toe van 12% van het deel van het salaris boven € 103.317 Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Het betreffende percentage wordt eenmalig vastgesteld. Leden van de raad van bestuur ontvingen in 2017 een bijdrage gelijk aan bovenstaande regeling voor NS-medewerkers.

 

Functie

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw (€)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

41.524

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

29.878

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

32.368

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

29.878

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

22.523

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de raad van bestuur zijn de overige secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing die gelden voor alle medewerkers van NS, waaronder ziektekostenregelingen en vervoersfaciliteiten.

Daarnaast bestaan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de raad van bestuur uit een passende onkostenvergoeding, een leaseauto en gebruik van communicatiemiddelen. In de leaseregeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het leasebedrag. Voorts kan beschikt worden over een directieauto met chauffeur. Deze directieauto wordt in beginsel alleen voor zakelijk verkeer gebruikt. Hieronder verstaat NS mede het zakelijk verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Vanwege het gebruik dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, vindt voor de directieauto een fiscale bijtelling plaats. Omdat de bijtelling wordt opgeroepen door privégebruik dat onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die voortvloeien uit het dienstverband met NS, ontvangen de RvB-leden een vergoeding voor de over de fiscale bijtelling verschuldigde belasting. Deze vergoeding is aangewezen voor de werkkostenregeling en is daardoor netto aan de RvB-leden uitgekeerd.

 

Functie

Uitbetaling leasebedrag (€)

Vergoeding voor fiscale bijtelling directieauto

De heer R.H.L.M. van Boxtel*

President-directeur

-

13.662

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

15.720

3.540

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

2.784

3.540

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

15.720

3.540

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

-

2.655

 • * De heer van Boxtel heeft in 2017 gebruikgemaakt van de directieauto met chauffeur, dat wordt gecompenseerd door af te zien van bruto uitbetaling van het leasebedrag.

De onderneming verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

Arbeidsovereenkomsten

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar.

 

Functie

Datum in dienst

Einde arbeidsovereenkomst

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

1 augustus 2015

1 augustus 2019

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016

14 september 2020

Mevrouw M.E.F. Rintel*

Directeur operatie

1 november 2014

Onbepaalde tijd

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

1 februari 2016

31 januari 2020

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

1 april 2017

31 maart 2021

 • * Mevrouw Rintel had reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per 15 juli 2016 is zij benoemd als lid van de raad van bestuur.

In alle arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur is een opzegtermijn voor de werkgever opgenomen van vier maanden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris.