Energie

NS is een van de grootste energieverbruikers in Nederland. 90% gebruiken we voor het laten rijden van treinen en 10% voor gebouwen. Onze ambitie is om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom willen we energie zo verantwoord mogelijk gebruiken. Sinds 2017 veroorzaakt het reizen met elektrische NS-treinen in Nederland per saldo geen CO2-uitstoot. De stroom die nodig is voor het rijden van treinen wordt opgewekt uit windparken in Nederland, België en Scandinavië. Daarbij rijden we sinds eind vorig jaar geen dieseltreinen meer voor reizigersvervoer. Als er bij calamiteiten bussen nodig zijn, wordt er nog wel CO2 uitgestoten. We meten ook de uitstoot van bussen die worden ingezet voor treinvervangend vervoer. Het gaat daarbij om de uitstoot inclusief de afstand van de vaste standplaats naar de plaats van inzet. De totale CO2-uitstoot van reizen bij NS bedroeg over 2017 1,0 gram per reizigerskilometer (2016: 9,5 gr/rkm).
Naast de treinen hebben we in 2017 ook het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen van NS in Nederland volledig vergroend met windenergie. In 2016 was dat 73%. Gas voor onze gebouwen zal in 2020 100% klimaatneutraal zijn op basis van herleidbaarheid en additionaliteit (toegevoegde waarde voor het milieu).
In 2017 is de aanbesteding klimaatneutraal vervangend busvervoer voor Nederland gestart waarin we vragen om zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur klimaatneutraal busvervoer aan te bieden.

Energieverbruik

In 2017 is gemiddeld 71,6 Wh energie per reizigerskilometer gebruikt. Dit is lager dan 2016 (71,9 Wh/rkm). Toch hebben we onze doelstelling op efficiencyverbetering niet gehaald. Dat is met name het gevolg van de inspanningen om reizigers meer zitplaatsen te bieden (in de spits): we hebben meer treinen ingezet, wat leidde tot een lagere bezettingsgraad in de trein. Daarnaast hebben we daarbij in 2017 weer tijdelijk een beroep gedaan op ouder, minder zuinig materieel. Door instroom van nieuw en gereviseerd materieel en het consolideren van energiezuinig rijden en energiezuinig opstellen, hebben we over 2017 – ondanks de lagere bezettingsgraad – toch een bescheiden verbetering van de energie-efficiëntie gerealiseerd.

Energieverbruik NS treinen in Nederland (elektriciteit, diesel, incl. vervangend busvervoer omgerekend naar GWh)
Gram CO2-uitstoot per reizigerkilometer NS treinvervoer in Nederland

Onze resultaten

2017

2016

Gram CO2/rkm    

1,0

9,5

Energieverbruik NS treinen in Nederland in Wh/rkm

71,6

71,9

Efficiency van treinen in Nederland

+0,3%-punt

-1,0%-punt

Groene stroom voor treinen in Nederland

100%

73%

Groene stroom voor gebouwen in Nederland

100%

73%

Groen gas voor gebouwen in Nederland

25%

0%

Efficiency van NS gebouwen in Nederland (ten opzichte van vorig jaar)

2,43%

3,54%

Individueel reisgedrag beïnvloeden

Naast effectief beleid is beïnvloeding van individueel reisgedrag van groot belang voor verduurzaming van mobiliteit. Andere reismogelijkheden ervaren is een effectief middel om andere vervoerskeuzes te maken. NS laat medewerkers van bedrijven via het gedragsveranderingsprogramma MEE! de voordelen van duurzame mobiliteit ervaren. Uiteindelijke doel is om het gebruik van openbaar vervoer, fiets en thuiswerken te laten toenemen en het autogebruik te laten afnemen, met als resultaat behoorlijke besparingen op kosten en CO2-uitstoot in Nederland.