21. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2017

31 december 2016

Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden projecten

1

4

Handelscrediteuren

287

239

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

40

40

Overige belastingen en sociale lasten

106

83

Overige schulden

424

461

Overlopende passiva

268

196

Totaal

1.126

1.023

Onder de overlopende passiva zijn de ontvangen gelden inzake overeenkomst FENS begrepen. Eind 2012 heeft NS van ProRail als gevolg van de uitwerking van het addendum op de raamovereenkomst FENS een bedrag ontvangen. De totale nog uitstaande verplichting (€ 27 miljoen) is beschikt middels projectbesluiten. Van deze post heeft naar verwachting circa € 11 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar.

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 7 miljoen (2016: € 16 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen (ProRail en Rijksoverheid).

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 26.

Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 17.