18. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

Op 11 juli 2016 was het verkooptraject van de deelneming Qbuzz B.V. gestart en is gestopt met afschrijven op vaste activa. De activa en passiva aangehouden voor verkoop per 31 december 2016 bestonden uit:

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

Materiële vaste activa

76

Immateriële vaste activa

13

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

2

Latente belastingvorderingen

1

Debiteuren en overige vorderingen

13

Geldmiddelen en kasequivalenten

35

Activa aangehouden voor verkoop

140

  

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

62

Voorzieningen

2

Crediteuren en overige schulden

34

Vooruitontvangen baten

17

Passiva aangehouden voor verkoop

115

De activa en passiva beschikbaar voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde, aangezien de reële waarde, verminderd met verkoopkosten, niet lager is dan deze boekwaarde.

Op 13 juli 2017 hebben NS en Busitalia de definitieve koopovereenkomst getekend inzake de verkoop van Qbuzz. Op de transactie is geen materieel verkoopresultaat gerealiseerd.

De leningen en overige financiële verplichtingen bestaan uit financial lease verplichtingen waarvan de bruto verplichting per 31 december 2016 € 68 miljoen bedraagt en een gemiddelde rekenrente van 3,8% is gehanteerd. Er is voor ultimo 2016 een bedrag van € 68 miljoen aan zekerheden gesteld met betrekking tot (geleasede) activa.