10. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2016

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities
Posities per 31 december 2016

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

Materiële vaste activa

-109

-8

-

-1

-118

23

141

Immateriële vaste activa

-7

-

-

-2

-9

-

9

Financiële vaste activa

-11

9

-2

1

-3

4

7

Vorderingen

-

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-

3

-3

1

1

2

1

Aan komende jaren toe te rekenen baten

73

-9

-

1

65

65

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

13

-1

-6

-2

4

4

-

Overige posten

-1

-

-

-1

-2

-

2

Verliescompensatie

152

-21

-

-

131

131

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

110

-27

-11

-3

69

229

160

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2017

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities
Posities per 31 december 2017

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

Materiële vaste activa

-118

201

-

-

83

111

28

Immateriële vaste activa

-9

-1

-

-8

-18

-

18

Financiële vaste activa

-3

-4

-2

1

-8

4

12

Vorderingen

-

-

-

2

2

-

-2

Voorzieningen

1

-

-

-2

-1

-

1

Aan komende jaren toe te rekenen baten

65

-8

-

1

58

58

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

4

-1

-

-1

2

2

-

Overige posten

-2

2

-

-1

-1

1

2

Verliescompensatie

131

-46

-

-1

84

84

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

69

143

-2

-9

201

260

59

Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederlandse belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de negen jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en kan worden verrekend met de winst van het jaar voorafgaand aan het verliesjaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.

Op 31 december 2017 is na afstemming met de relevante fiscale autoriteiten de HRN materieelportefeuille die is ondergebracht bij Ierse dochter NSFSC overgedragen naar een Nederlandse vennootschap. Deze vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid in Nederland. 

Op 31 december 2017 heeft de Groep latente belastingvorderingen ten bedrage van € 233 miljoen voor de fiscale eenheid in Nederland (31 december 2016: € 205 miljoen). Deze latente belastingvorderingen worden deels gedekt door latente belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2024 tot belastbare winst leiden en geprognosticeerde winsten tot en met 2024 welke zijn gebaseerd op het Concernplan 2018 - 2022. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan en het effect van de overdracht van de HRN materieelportefeuille van de Ierse dochter NSFSC naar Nederland op 31 december 2017. De terugname van de afwaardering van het Nederlandse deel van de vordering latente belastingen (€ 67 miljoen) is het gevolg van hogere verwachte resultaten van de fiscale eenheid in Nederland door de overdracht van het HRN materieel. De correctie voorgaande jaren wordt met name veroorzaakt door de afronding van het boekenonderzoek dat de Nederlandse fiscus was gestart naar de fiscale behandeling van de leasecontracten die door Nederlandse vennootschappen zijn aangegaan.

Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2017 een tarief van 25% (2016: 25%). Voor de berekening van de latente belastingpositie van de Nederlandse entiteiten is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Saldering van latente belastingvorderingen en latente belastingschulden vindt uitsluitend plaats indien sprake is van een formeel recht tot saldering en de onderneming het voornemen heeft tot gelijktijdige verrekening van latente belastingposities. Latente belastingposities worden opgenomen tegen de nominale waarde.