9. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

  

Acute belastingen

-145

-22

Latente belastingen

143

-27

Totaal winstbelastingen

-2

-49

   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting

27

261

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2017 en 2016: 25%)

-7

-65

Niet-aftrekbare kosten

-10

-1

Overige permanente verschillen

9

6

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

17

10

Terugname afwaardering latente belastingvorderingen

67

-

Afwikkeling voorgaande jaren

-78

1

Totaal winstbelastingen

-2

-49

   

Winstbelasting op baten en lasten in het totaalresultaat

-2

-11

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 7% (2016: 19%).

Over de fiscale aangiften tot en met 2012 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over 2013 is een definitieve aanslag ontvangen. Tegen deze aanslag loopt een bezwaarprocedure. Over de daarop volgende jaren is nog geen definitieve aanslag ontvangen. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en in dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften en de daarin gehanteerde uitgangspunten en eventuele correcties op voorgaande jaren.

De correctie voorgaande jaren wordt met name veroorzaakt door de afronding van het boekenonderzoek dat de Nederlandse fiscus was gestart naar de fiscale behandeling van de leasecontracten die door Nederlandse vennootschappen zijn aangegaan. 

De terugname van de afwaardering van het Nederlandse deel van de vordering latente belastingen (€ 67 miljoen) is het gevolg van hogere verwachte resultaten van de fiscale eenheid in Nederland door de overdracht van het HRN materieel.

Waarderingsgrondslag

De belasting over de winst of het verlies over de verslagperiode omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen via het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen via het totaalresultaat wordt verwerkt.

Alle belastingposten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over de verslagperiode, berekend aan de hand van belastingtarieven die gelden op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NS, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen.